წესები

 1. ზოგადი დებულებები

 2. განცხადებები

 3. მომხმარებელთა პირადი მონაცემების დამუშავების პირობები და თანმიმდევრობა

 4. მომხმარებლის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია

 5. განცხადების წაშლის/გაუქმების მიზეზები

 6. მხარეთა უფლებები და მოვალეობები

 7. სარეკლამო გადახდები

 8. კომპანიის პასუხისმგებლობა

 9. ხელშეკრულების ხანგრძლივობა და საიტის მომსახურება

 10. ხელშეკრულებაში შესატანი ცვლილებები

 11. სხვა პირობები

 

 

A. ზოგადი დებულებები

1.1 ამ შეთავაზებაში, თუ კონტექსტი სხვაგვარად არ მოითხოვს, შემდეგ ტერმინებს შემდეგი მნიშვნელობა აქვთ:

 

 • ოფერტა - კონტრაქტორის საჯარო შეთავაზება, რომელიც მიმართულია ნებისმიერ კომპეტენტურ ფიზიკურ ან / და იურიდიულ პირს, დადოს საჯარო ხელშეკრულება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების, მათ შორის, ყველა მისი პროგრამის შესახებ მომსახურების მიწოდების შესახებ;
 • მიღება - მომხმარებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების სრული მიღება;
 • შემსრულებელი - atvirte.ge GStatus corp;
 • საიტი / ვებ – გვერდი - ვებგვერდი https://www.atvirte.ge,  პროგრამები მობილური მოწყობილობებისთვის, ოპერაციული სისტემების საფუძველზე, iOS, Android, Windows მობილური / Windows Phone, დაფუძნებულია კომპანიის მიერ და წარმოადგენს კომუნიკაციის პლატფორმას დროებითი კლასიფიცირების განთავსებისთვის. განცხადებები (შემდგომში საიტი ან / და საიტები);
 • მომხმარებელი - ნებისმიერი კომპეტენტური ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელმაც მიიღო წინამდებარე ხელშეკრულების პირობები და იყენებს კომპანიის მომსახურებას. 
 • ბიზნესის მომხმარებელი - მომხმარებელი, რომელიც იყენებს საიტს საქმიანი მიზნებისთვის და შეესაბამება ამ შეთანხმებაში მითითებულ მინიმუმ ერთ ნიშანს. მომხმარებელი შეიძლება ჩაითვალოს კომპანიამ, როგორც ბიზნესმომხმარებელმა, იმისდა მიუხედავად, არის თუ არა ასეთი მომხმარებელი რეგისტრირებული ბიზნეს სუბიექტი კანონით დადგენილი წესით, ან ახორციელებს ასეთ საქმიანობას სათანადო რეგისტრაციის გარეშე;
 • საქონელი - ნებისმიერი მატერიალური და არამატერიალური ობიექტი;
 • მომსახურება - ნებისმიერი ოპერაცია, რომელიც არ წარმოადგენს საქონლის მიწოდებას, რომელიც დაკავშირებულია მომსახურების მიწოდებასთან, რომელიც მოხმარებულია გარკვეული მოქმედების შესრულების პროცესში ან გარკვეული საქმიანობის განხორციელებისას, მომხმარებლის პირადი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად;
 • მომსახურება / სერვისი atvirte.ge - ნებისმიერი ფასიანი და უფასო მომსახურება, რომელსაც კონტრაქტორმა მიაწოდა საიტების საშუალებით (მაგალითად, მაგრამ არა მხოლოდ მისი ყველა მახასიათებლის, ტექსტის, მონაცემების, ინფორმაციის, პროგრამული უზრუნველყოფის, გრაფიკების ან ფოტოების, ნახატების და ა.შ.) ჩათვლით. ა.შ. და ა.შ.), ისევე როგორც კომპანიის ნებისმიერ სხვა მომსახურებას, საიტების მომსახურების საშუალებით.
 • პირადი გვერდი / მომხმარებელი - მომხმარებლის მიერ შექმნილი ელექტრონული ანგარიში და კონტრაქტორის კუთვნილება საიტების ფუნქციონალურ სისტემაში, რომლითაც მას შეუძლია საიტების მართვა. მხოლოდ ერთ მომხმარებელს შეუძლია გამოიყენოს პირადი გვერდი / მომხმარებელი; არ არის დაშვებული მონაცემების გადაცემა სხვა მომხმარებელზე (სხვა პირზე) პირადი გვერდი / მომხმარებელი წვდომისათვის;
 • რეგისტრაცია - მომხმარებლის მიერ შეთავაზების დადება ამ შეთანხმების დადების შესახებ და იმ პროცედურის შესახებ, რომლის დროსაც მომხმარებელი, საიტის შესაბამისი ფორმების შევსებით, უზრუნველყოფს საჭირო ინფორმაციას საიტის სერვისების გამოყენებისთვის. რეგისტრაცია დასრულებულად ითვლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მისი ყველა ეტაპი წარმატებით დასრულდა საიტზე გამოქვეყნებული ინსტრუქციის შესაბამისად.
 • პერსონალური მონაცემები - არის ინფორმაცია ან ინფორმაციის შეგროვება ინდივიდის შესახებ, რომლის დახმარებითაც მათი იდენტიფიცირება ან მათი იდენტიფიცირება შესაძლებელია.
 • SMS / E-mail ვერიფიკაცია –  არის მომხმარებლის შემოწმება, რომელიც ხორციელდება ვერიფიკაციის გვერდზე შესაბამის ველში, კომპანიის მიერ გაგზავნილ სპეციალური ვერიფიკაციის კოდით, რომელიც გაგზავნილია კომპანიის მიერ SMS / E-mail შეტყობინებით იმ მომხმარებლის მიერ დამოწმების გვერდზე მითითებულ ნომერზე ამ ფოსტაზე.
 • განთავსება - ეს არის მომხმარებლის მოქმედება - გამოქვეყნება ან ერთი რეკლამის აქტივაცია. განთავსება ასევე არის ცვლილება არსებულ რეკლამაში, თუ ასეთი ცვლილება გულისხმობს პროდუქტის შეცვლას ან / და დამატებას, პროდუქტის არსებითი მახასიათებლების ცვლილებას, ცვლილებას რეგიონში.

 

1.2 თუ მომხმარებელი არ ეთანხმება შეთანხმებას მთლიანად ან ნაწილობრივ, კონტრაქტორი სთხოვს მას დატოვოს ეს საიტი და / ან განაცხადი ამოიღოს მოწყობილობიდან. ამ პირობებში რეგულირდება atvirte.ge საიტების და სერვისების მომხმარებლის მიერ გამოყენება. atvirte.ge სერვისების გამოყენება ნიშნავს, რომ მომხმარებელი კარგად იცნობს ამ შეთანხმებას, ესმის და იღებს მის პირობებს. მხარეთა უფლებები და მოვალეობები, საიტების გამოყენების წესები შეიძლება ასევე შეიცავდეს მომხმარებელთა დახმარების სტატიებს, საიტზე განთავსებულ მასალებს (ან ბმულებზე, რომლებიც განთავსებულია საიტზე). ასეთი სტატიები, მასალები ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილია.

 

1.3 ნებისმიერი atvirte.ge სერვისის გამოყენებით, აპლიკაციის დაყენებით, ან რეგისტრაციის პროცედურის დასრულებით, მომხმარებელი ადასტურებს ხელშეკრულების პირობების სრულად მიღებას, ყოველგვარი დათქმისა და გამონაკლისის გარეშე. ამ შეთანხმების რომელიმე დებულებასთან დაკავშირებით მომხმარებლის უთანხმოების შემთხვევაში, მომხმარებელს არა აქვს უფლება გამოიყენოს atvirte.ge- ს მომსახურებები.

 

1.4 ინტერნეტის მომხმარებლები იყენებენ თავიანთ მომსახურებას წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით.

 

1.5 კომპანია მომხმარებელს სთავაზობს საიტების გამოყენების სერვისებს, რომ განათავსოს ინფორმაცია საქონლის (მომსახურების) შესახებ, სხვა მომხმარებლის მიერ სხვადასხვა საქონლისა და მომსახურების შემდგომი შეძენის ან გაყიდვის მიზნით.

 

1.6 ყველა გარიგება იდება პირდაპირ მომხმარებლებს შორის. კომპანია არ მონაწილეობს მომხმარებელთა გარიგებაში, კომპანია atvirte.ge უზრუნველყოფს მხოლოდ კომუნიკაციის სავაჭრო პლატფორმას განთავსებისთვის.

 

 

B. განცხადებები

 1. მომხმარებელის აქვს უფლებას განათავსოს განცხადება საიტებზე, SMS / E-MAIL ვერიფიკაციის გავლის შემდეგ.
  თუ მომხმარებელი წაშლის თავის გვერდს, ტელეფონის ნომერი ან ელ-ფოსთის მისამართი, რომელიც ადრე გამოიყენებოდა SMS  / E-MAIL ვერიფიკაციის დადასტურებათ, მომხმარებელი შეიძლება გამოყენებულ იქნას წაშლის დღიდან არა უადრეს 30 დღისა. იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია დაბლოკავს გვერდს, ტელეფონის ნომერი ან ელ-ფოსტას, შეიძლება გამოყენებულ იქნას შესაბამისი დაბლოკვის დღიდან არა უადრეს 1 წლისა ან კომპანიის იტოვებს უფლებას მის აღდგენა/გაუქნების პირაბას.
 2. მომხმარებელს ასევე უფლება აქვს დარეგისტრირდეს საიტებზე, დამატებითი სერვისების მოსაპოვებლად, ფორმის შევსებით, მიუთითებს იმ ელ.ფოსტის სწორი მისამართი, რომელზეც მხოლოდ მომხმარებელს აქვს წვდომა, მობილური ტელეფონის ნომრები, აგრეთვე რეგისტრაციისთვის საჭირო სხვა მონაცემები. ამის შემდეგ, მომხმარებელი იღებს ელ.წერილს რეგისტრაციის დადასტურებით, რომელშიც მოცემულია ბმული, რომელზედაც საჭიროა რეგისტრაციის დასრულება, ან SMS შეტყობინებით პაროლით შესვლის ანგარიში (ანგარიში).
 3. მომხმარებელს უფლება აქვს შექმნას გვერდი Facebook Connect კავშირის საშუალებით. მომხმარებელი, რომელიც საიტზე არ არის რეგისტრირებული, რომ დარეგისტრირდეს Facebook– ის გამოყენებით, სისტემის მოთხოვნით უნდა შეიტანოს მისი Facebook გვერდის ინფორმაცია (შესვლა და პაროლი), რის შემდეგაც ის შეძლებს საიტის სერვისების გამოყენებას. საიტზე დარეგისტრირებით Facebook Connect- ის საშუალებით, მომხმარებელი კომპანიას აწვდის დამატებით პერსონალურ მონაცემებს.
 4. atvirte.ge-ს როგორც რეგისტრირებული, ასევე არარეგისტრირებული მომხმარებლების შესაძლებლობებისა და სერვისების გამოყენება, ნიშნავს ვალდებულებების მიღებას, რომ დაიცვან atvirte.ge სერვისების გამოყენების წესები და ინსტრუქციები.
 5. მომხმარებელი პასუხისმგებელია ყველა მონაცემზე როგორც ელექტრონული ფოსტის მისამართი, მობილური ტელეფონის ნომრი და პაროლის გამოყენებით საიტებზე შესვლისთვის. მომხმარებელს უფლება აქვს გამოიყენოს arvirte.ge მომსახურებები მხოლოდ საკუთარი ელ.ფოსტის მისამართით, მობილური ტელეფონის ნომრით და პაროლით. სხვა მომხმარებლის (სხვა პირის) პირადი გვერდი / მომხმარებელი წვდომისათვის მონაცემების გადაცემის შემთხვევაში, ასეთი პირადი გვერდი / მომხმარებელი შეიძლება დაიბლოკოს ადმინისტრაციის შეხედულებისამებრ.
 6. მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას შეინახოს ელ-ფოსტა, ტელეფონის ნომერი და პაროლი კონფიდენციალურად და არ გაამჟღავნოს იგი მესამე პირებისთვის.
 7. მომხმარებელმა დაუყოვნებლივ უნდა შეცვალოს საიტების შესვლის ინფორმაცია, თუ მას აქვს ეჭვი, რომ მისი ელ.ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი და პაროლი, რომელიც გამოიყენება საიტების შესასვლელად, გამოქვეყნებულია ან შეიძლება გამოყენებულ იქნას მესამე პირების მიერ.
 8. მომხმარებელი, რომელიც განათავსებს განცხადებებს საიტზე საქონლის ან მომსახურების გაყიდვის შესახებ, ეთანხმება მათ შესახებ ინფორმაციის განთავსებას წინამდებარე შეთანხმებისა და საიტზე წარმოდგენილი ინსტრუქციის შესაბამისად, და აწვდის ზუსტ და სრულ ინფორმაციას პროდუქტისა თუ მომსახურების შესახებ და მათი გაყიდვის პირობები. მომხმარებლის ან პროდუქტის შესახებ ინფორმაციის განთავსებით, მომხმარებელი ადასტურებს, რომ მას აქვს უფლება გაყიდოს ეს პროდუქტი ან მიაწოდოს ეს მომსახურება საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად, სადაც ისინი იყიდება.
 9. მომხმარებელი ხდება გარანტი, რომ მის მიერ შემოთავაზებული საქონელი / მომსახურება შეესაბამება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ხარისხის სტანდარტებს, რომლებისთვისაც ისინი იყიდება და თავისუფალია მესამე მხარის პრეტენზიებისაგან.
 10. მომხმარებელი გარანტია, რომ მის მიერ შემოთავაზებული მომსახურება, თუ მათ მიწოდებას სპეციალური ნებართვა სჭირდება, განხორციელდება იმ ქვეყნების კანონების მოთხოვნების შესაბამისად, რომელთა სპეციალური ორგანოები უფლებამოსილნი არიან გააკონტროლონ მომხმარებლის ამგვარი საქმიანობა.
 11. მომხმარებელი ვალდებულია საგულდაგულოდ შეამოწმოს ყველა ინფორმაცია საიტზე განთავსებული საქონლისა და მომსახურების შესახებ, ხოლო თუ არასწორი ინფორმაციაა ნაპოვნი, დაამატეთ საჭირო ინფორმაცია პროდუქტის ან მომსახურების აღწერილობაში. თუ ეს შეუძლებელია, შეასწორეთ არასწორი ინფორმაცია განცხადების გაუქმებით და პროდუქტის ან მომსახურების შესახებ ინფორმაციის ხელახლა გაგზავნით.
 12. ადგილზე მიტანის პირობები უნდა შეიცავდეს პროდუქტის აღწერილობაში, ხოლო მომსახურების პირობებს მომსახურების აღწერილობაში. საქონლის გაყიდვის პირობები და მომხმარებლის მიერ შედგენილი სერვისების მიწოდება არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს ამ შეთანხმებას და საქარველოს მოქმედ კანონმდებლობას, რომლისთვისაც ისინი იყიდება.
 13. მომხმარებელი თანახმაა, არ გაუწიოს აქტიური დახმარება და არ გაავრცელოს ინფორმაცია კონტრაქტორის კონკურენტების მიერ მომსახურების შესახებ:
  • 1. ინფორმაცია სხვა განცხადებების პორტალზე, სავაჭრო პორტალ / საიტებზე, ონლაინ აუქციონის ან / და ინტერნეტ მაღაზიების შესახებ.
  • 2. ინტერნეტ-რესურსები, რომლებიც გვთავაზობენ საქონელსა და მომსახურებას, რომლებიც აკრძალულია გასაყიდ საიტებზე
  .
 14. კომპანიას უფლება აქვს გადაადგილება, შეავსოს ან გახანგრძლივდეს მომხმარებლის დემონსტრირების ვადა, ტექნიკური კონტროლის ქვეშ მყოფი ტექნიკური მიზეზების გამო. კომპანიას უფლება აქვს შეწყვიტოს განცხადების ჩვენება, თუ მომხმარებელმა დაარეგისტრირა პროდუქტი ან მომსახურება, წინამდებარე შეთანხმების ან მოქმედი კანონის შესაბამისად.
 15. მომხმარებელს ეკრძალება;
  • 1. განათავსეთ იგივე განცხადებები იმავე ელ.ფოსტის მისამართიდან / მობილური ტელეფონის ნომრიდან;
  • 2. ერთნაირი შინაარსის განცხადება;
  • 3. იგივე განცხადების დუბლირება სხვადასხვა ელ.ფოსტის მისამართებიდან / მობილური ტელეფონის ნომრებიდან;
  • 4. განცხადევის დამატება სხვა კატეგრისში რომელის არ ეკუთნის შინაარს;
  • 5. განცხადებები, რომლის სათაურებშიც აღინიშნება განმეორებითი პუნქტუაციის ნიშანი ან / და არა-ასოების სიმბოლოები;
  • 6. განცხადებები რომლის აღწერაში არის რომოდენიმე პროდუკტი ან მომსახურეობა;
  • 7. აქძალილია ბმულები იმ რესურსებზე, რომლებიც შეიცავს მავნე ელემენტებს ან სხვა საიტის მისამართს;
  • 8. განცხადება პროდუქტის ან მომსახურების შესახებ, თუ ამგვარი განთავსება შეიძლება გამოიწვიოს სამართალდამცავი კანონის დარღვევა;
  • 9. განცხადებები უნდა შეესაბამებოდეს გეოგრაფიულ არეალს და საიტის შესაბამის ფუნქციურ პარამეტრებში შერჩეულ ქალაქს;
  • 10. ნებადართულია განათავსოთ ერთი განცხადება ერთ კონკრეტულ საგანთან, ქონებასთან, ვაკანსიასთან, მომსახურებასთან დაკავშირებით;
  • 11. განცხადებები შეიძლება იყოს შერჩევითი ფოსტით, ან მოდერნიზებული კომპანიის წარმომადგენლების მიერ.
 16. აკრძალულია განცხადებების განთავსება;
  • 1. ალკოჰოლური სასმელები
  • 2. სიგარეტი და თამბაქოს ნაწარმი
  • 3. ნარკოტიკული ნივთიერებები და წინამორბედები
  • 4. პორნოგრაფიული მასალები ან საგნები
  • 5. ფარმაკოლოგიური პროდუქტები, მედიკამენტები
  • 6. მოპარული, უკანონოდ მოპოვებული საქონელი
  • 7. სიცოცხლისთვის და ჯანმრთელობისთვის საშიში ნივთებით
  • 8. არარსებული საქონელი
  • 9. ადამიანის ორგანოები და ცხოველების ორგანოები
  • 10. ინფორმაციის სპეციალური ტექნიკური საშუალებები
  • 11. სახელმწიფო ჯილდოები
  • 12. პირადი დოკუმენტები, ასევე როგორც ამ დოკუმენტების ფორმები
  • 13. მონაცემთა ბაზა
  • 14. ცეცხლსასროლი იარაღი, ცივი იარაღი, ტრავმული იარაღი, აგრეთვე საბრძოლო მასალები და კომპონენტები მათთვის
  • 15. აქტიური თავდაცვის სპეციალური საშუალებები, რომლებიც გამოიყენება სამართალდამცავი ორგანოების მიერ
  • 16. კაკლის ჯოხები, სპილოს და მამოთის ჯოხები არა პროდუქტში, ასევე ძვირფასი ლითონები და ძვირფასი ქვები არა პროდუქტში
  • 17. იშვიათი და აკრძალული ცხოველები
  • 18. ნებისმიერი სხვა საქონელი და მომსახურება, რომელიც აკრძალულია მოქმედი კანონით
  • აკრძალური ნივთების სია შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს სისხლის და სამართალის ვებ გვერდზე.
 17. საიტის ადმინისტრაციასა და მოდერატორებს (კომპანიის წარმომადგენლები) უფლება აქვთ;
  • 1. შეასწორეთ მომხმარებლის განცხადების ტექსტი მართლწერის და პუნქტუაციის შესახებ, რომლებიც არ იმოქმედებს განცხადების შინაარსის ზოგად მნიშვნელობაზე
  • 2. შეცვალოს განცხადების კატეგორია მაგი არ მიეკუტნება მითითებულს
  • 3. გააუქმოს განცხადება თუ მაგი არ ესამება კატეგორიას
  • 4. განცხადება არ შეესაბამება საქონლის ან მომსახურების რეალურ ფასს.ფასი უნდა იყოს მითითებული სრულად ყველა საქონლისა და მომსახურებისთვის
  • 5. რეკლამის სათაური უნდა შეესაბამებოდეს თავად რეკლამის ტექსტს და არ უნდა შეიცავდეს მომხმარებლის ან კონტაქტის ან პირად ინფორმაციას მომხმარებლის შესახებ (ტელეფონი, ელ.ფოსტის მისამართი, ინტერნეტ რესურსების მისამართი)
  • 6. კომპანია არ არის პასუხისმგებელი რეკლამების ან ჰიპერბმულების შინაარსზე, მომხმარებლის განცხადებების აღწერილობაში მითითებულ რესურსებზე
  • 7. განცხადებების საგანი შეიძლება იყოს საქონელი ან მომსახურება, რომლის გაყიდვა არ არის აკრძალული და არ არის შეზღუდული იმ ქვეყნის კანონების შესაბამისად, სადაც ისინი იყიდება, და ასევე არ ეწინააღმდეგება ამ შეთანხმებას

C. მომხმარებელთა პირადი მონაცემების დამუშავების პირობები და თანმიმდევრობა

 1. განცხადების განთავსებისას, საიტის მომხმარებლები კომპანიას უფლებას გადასცემენ დაამუშავონ თავიანთი პერსონალური მონაცემები წინამდებარე ხელშეკრულების (PRIVACY POLICY) გათვალისწინებული პირობების შესახებ.

D. მომხმარებლის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია

1. კომპანია იტოვებს უფლებას დაუკავშირდეს მომხმარებელს: გაუგზავნოს საინფორმაციო შეტყობინებები რეგისტრაციის დროს მითითებულ ელექტრონულ და ფიზიკურ მისამართში, ასევე გაუგზავნის შეტყობინებებს მომხმარებლის მობილურ ტელეფონში.

2. ინფორმაცია გროვდება საიტის პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით დამოუკიდებლად, მომხმარებლის მიერ, მასზე რეკლამირების განთავსებისთვის საჭირო მონაცემების მითითებით

3. სისტემაში შემავალი ტექნიკური ხასიათის ინფორმაცია, მაგალითად, IP მისამართები, ინტერნეტ შეტყობინებების ზოგადი წესების შესაბამისად, კომპანია იყენებს კომპანიას ქსელის აღჭურვილობის მომსახურებასთან დაკავშირებული მიზნებისათვის, აგრეთვე ზოგადი სტატისტიკური, დემოგრაფიული ინფორმაციის (მაგალითად, რეგიონის შესახებ) დასახლების მიზნით. რომელსაც მომხმარებელი აკავშირებდა).

4. კომპანია ინახავს სისტემის ბოლო მომხმარებლის შესვლის მონაცემებს, მომხმარებლის მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად, მომხმარებლის ინდივიდუალური საჭიროებებისა და ინტერესების შესაბამისად.

5. მომხმარებელი ეწვია საიტის სერვისებს უწყვეტი გამოყენების დროის განმავლობაში ინტერვალებით. დარეგისტრირებული მომხმარებელი წვავს საიტის იმ ნაწილს, რომელიც ხელმისაწვდომია ექსკლუზიურად მისი მომხმარებლის სახელი და პაროლი სესიის განმავლობაში ერთხელ მაინც.

6. ბრაუზერის პარამეტრებში სისტემაში ბოლო წვდომის მონაცემთა დაზოგვის გამორთვა არ იმოქმედებს მთლიანად საიტის სერვისების გამოყენების უნარზე, თუმცა, ამან შეიძლება შეზღუდოს მათი ფუნქციონირება მომხმარებლისთვის.

7. სისტემაში ბოლო წვდომის მონაცემები ასევე გამოიყენება მომხმარებლების მიერ მომსახურების გამოყენების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაციის მოსაგროვებლად.

8. მომხმარებელს ეკრძალება ინფორმაციის მიწოდება ამ შეთანხმების დარღვევით ან მესამე პირების უფლებების დარღვევით, კერძოდ, ინფორმაცია არ უნდა შეიცავდეს:

8.1 ვულგარული, შეურაცხმყოფელი ენა;
8.2 სიძულვილის, ძალადობის, დისკრიმინაციის, რასიზმის, ქსენოფობიის, ეთნიკური კონფლიქტების პროპაგანდა;
8.3 მოუწოდებს ძალადობას და უკანონო ქმედებებს;
8.4 მონაცემები, რომლებიც არღვევს მესამე (პირად საკუთრებაში) უფლებებს ან მესამე პირთა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს;
8.5 ინფორმაცია, რომელიც ხელს უწყობს გაყალბებას, თაღლითობას ან ნდობის დარღვევას;
8.6 ინფორმაცია, რომელიც იწვევს მოპარულ ან ყალბ ნივთებთან გარიგებებს;
8.7 ინფორმაცია, რომელიც არღვევს ან არღვევს მესამე მხარის საკუთრებას, სავაჭრო საიდუმლოებას ან კონფიდენციალურობის უფლებას;
8.8 სხვა პირების შესახებ პირადი ან იდენტიფიცირება ამ პირთა გამოხატვის თანხმობის გარეშე;
8.9 ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს პირადი ცხოვრების საიდუმლოებას, ვინმეს პატივის, ღირსების ან ბიზნესის რეპუტაციის შეურაცხყოფას;
8.10 ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს ვინმეს ცილისწამებას ან მუქარას;
8.11 პორნოგრაფიული ინფორმაცია;
8.12 არასრულწლოვნებისთვის მავნე ინფორმაცია;
8.13 ცრუ და მცდარი ინფორმაცია;
8.14 ვირუსები ან ნებისმიერი სხვა ტექნოლოგია, რამაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს ვებსაიტებს, კომპანიას ან სხვა მომხმარებლებს;
8.15 ინფორმაცია, რომელიც ითვლება უზნეო, მაგალითად: პროსტიტუცია ან სხვა ფორმები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან მორალურ ან სამართლებრივ ნორმებს;
8.16 კავშირები ან ინფორმაცია კომპანიის სერვისებთან კონკურენციის მქონე საიტების შესახებ;
8.17 ინფორმაცია, რომელიც წარმოადგენს "სპამს", "ბედნიერების წერილებს", "პირამიდის სქემებს" ან არასასურველი ან ყალბი კომერციული რეკლამას;
8.18 საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია;
8.19 ინფორმაცია ინტერნეტში შემოსავლის შეთავაზების გარეშე, დამსაქმებლის ფიზიკური მისამართისა და პირდაპირი კონტაქტების მითითების გარეშე;
8.20 ფრენჩაიზის შემოთავაზებული ინფორმაცია, მრავალ დონის და ქსელური მარკეტინგი, აგენტის საქმიანობა, გაყიდვების წარმომადგენლობა ან ნებისმიერი სხვა საქმიანობა, რომელიც მოითხოვს სხვა წევრების, სუბაგენტების, ქვე-დისტრიბუტორების და სხვათა გაწვევას.
8.21 ექსკლუზიურად სარეკლამო ხასიათის ინფორმაცია კონკრეტული პროდუქტის ან მომსახურების შეთავაზების გარეშე;
8.22 ინფორმაცია, რომელიც სხვაგვარად არღვევს ქვეყნის კანონებს, რომლისთვისაც განკუთვნილია განცხადება.

9. რეკლამის წარდგენას ლიცენზირებას დაქვემდებარებული სერვისების შეთავაზებებთან ერთად, სარეკლამო ტექსტში უნდა იყოს მითითებული ლიცენზიის ნომერი და უფლებამოსილი ორგანოს სახელი.

 

E. განცხადების წაშლის/გაუქმების მიზეზები 

 

 1. მომხმარებლის განცხადება შეიძლება წაიშალოს კომპანიის მიერ ამ შეთანხმების პირობების დარღვევის გამო, აგრეთვე შემდეგი მიზეზების გამო:

 

          1. ამ მომხმარებელს უკვე აქვს აქტიური მსგავსი რეკლამა საიტზე, რომელიც ამ პროდუქტის / მომსახურების რეკლამირებას ახდენს;

          2. განცხადებაში განთავსებული ინფორმაცია ეწინააღმდეგება წინამდებარე შეთანხმებას, წესებს

          3. რეკლამაში განთავსებული ინფორმაცია ყალბია.

          4. განცხადების სათაური არ შეიცავს ინფორმაციას შემოთავაზებული / ძიების პროდუქტის / მომსახურების შესახებ;

          5. სათაური ან კომენტარი ფოტოზე შეიცავს ინტერნეტ – რესურსების ბმულს;

          6. ფოტოს არ აქვს აშკარა სემანტიკური კავშირი განცხადების ტექსტთან

          7. ფოტო შეიცავს ინტერფეისის ელემენტებს, აბსტრაქტულ ნახატებს და ა.შ.

          8. ფოტოში მოცემულია ერთგვარი ინფორმაცია (გარდა განცხადებაში მითითებული), Skype, ICQ, ID სოციალურ ქსელებში, და ა.შ.);

          9.ფოტოსურათი ცუდი ხარისხისაა, გამოსახული საგანი განასხვავებელია;

         10. განცხადება არ შეესაბამება კატეგორიას 

         11. კომპანიამ მიიღო საჩივარი ინტელექტუალური საკუთრების უფლების მფლობელისგან, ან / და მოთხოვნა უფლებამოსილი საჯარო ორგანოსგან;

         12. კომპანიას მიეწოდება სხვა მომხმარებლისგან დასაბუთებული საჩივარი განცხადებაში მისი უფლებების დარღვევის შესახებ.

 

F. მხარეთა უფლებები და მოვალეობები

 1.  კომპანიის მომსახურებით სარგებლობის ყველა ობიექტი, მათ შორის დიზაინის ელემენტები, ტექსტი, გრაფიკული სურათები, ილუსტრაციები, ვიდეო, კომპიუტერული პროგრამები, მონაცემთა ბაზა, მუსიკა, ხმები და სხვა ობიექტები, აგრეთვე საიტის სერვისებში განთავსებული ნებისმიერი შინაარსი. კომპანიის, მომხმარებლებისა და საავტორო უფლებების სხვა მფლობელების ექსკლუზიური უფლებები.
 2. შინაარსის, ისევე როგორც მომსახურების ნებისმიერი სხვა ელემენტის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ კონკრეტული საიტის სერვისის მიერ შემოთავაზებული ფუნქციონირების ფარგლებში. საიტების მომსახურების შინაარსის ელემენტები და საიტების სერვისებზე განთავსებული ნებისმიერი შინაარსი არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვა გზით საავტორო უფლებების მფლობელის წინასწარი ნებართვის გარეშე. გამოყენება გულისხმობს, მათ შორის, მაგრამ არა ექსკლუზიურად: რეპროდუქცია, დაკოპირება, დამუშავება, ნებისმიერი საფუძვლების განაწილება და ა.შ.
 3. იმისათვის, რომ კომპანიას ჰქონდეს მომხმარებლის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის გამოქვეყნების უფლება, მომხმარებელი კომპანიას აძლევს საყოველთაოდ გამოყენებულ (გეოგრაფიულად შეუზღუდავ), სამუდამოდ, შეუქცევად, არა-ექსკლუზიურ, საჯაროდ გამოცხადებულ უფლებას, გამოიყენოს, გამოაქვეყნოს, შეაგროვოს, აჩვენოს, დააკოპირეთ, დუბლიკატი, რეპროდუქცია, მოუტანოს საზოგადოებას ინფორმაცია საავტორო უფლებებთან დაკავშირებით. მომხმარებლის საკუთრებაში არსებული უფლებები, პუბლიკაციები და მონაცემთა ბაზები, ისევე როგორც მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, ყველა ცნობილი ან უცნობი საინფორმაციო მედიაში გამოსახულებები და ფოტოები. ზემოთ ჩამოთვლილი უფლებები კომპანიას მიენიჭება უფასოდ (ანაზღაურების გარეშე). ამავდროულად, მომხმარებელი ინარჩუნებს საკუთრების უფლებას განცხადებაში განთავსებული ინფორმაციის შინაარსზე. ყოველივე ზემოთქმულის გარდა, მომხმარებელი უზრუნველყოფს მის მიერ განთავსებულ ინფორმაციას საიტების ყველა მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომობის უფლებას. მომხმარებელი თანხმდება, რომ განცხადებას დამატებულ ტექსტს, ფოტოებს და სხვა მასალებს შეუძლია კომპანიამ გამოიყენოს სარეკლამო მასალების, სტატიების, მოხსენებების, ანალიზების და ა.შ. მომზადებაში, ხოლო კომპანია გამოიყენებს საკუთარი შეხედულებისამებრ მომხმარებლის მხრიდან დამატებითი თანხმობის გარეშე. ანაზღაურების გარეშე
 4. საიტების სერვისების გამოყენებით, მომხმარებელი დაადასტურებს, რომ იგი მხოლოდ პასუხისმგებელია მის მიერ განთავსებული განცხადებების შინაარსზე, ასევე გააჩნია ყველა საჭირო უფლებები, ლიცენზია, უფლება, რომ საიტებზე განთავსდეს ინფორმაცია განცხადებაში, მათ შორის შეზღუდვის გარეშე, ყველა პატენტი, სასაქონლო ნიშანი, სავაჭრო საიდუმლოება, საავტორო უფლებები და ა.შ. ან აქვს შესაბამისი წერილობითი თანხმობა, ლიცენზია ან განცხადებაში გამოვლენილი ყველა პირი და კომპანია, გამოიყენოს მათი სახელები ან სურათები.
 5. მომხმარებელი თანახმაა:
  • 1. ნუ მიიღებთ რაიმე ზომებს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს არაპროპორციულად დიდი დატვირთვა საიტების ინფრასტრუქტურაზე;
   2. არ გამოიყენოთ ავტომატური პროგრამები საიტებზე წვდომისათვის კომპანიის წერილობითი ნებართვის გარეშე;
   3. არ დააკოპიროთ, რეპროდუცირდეთ, შეცვალოთ, განაწილდეთ ან საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი არ გახადოთ საიტებზე მოცემული ინფორმაცია (გარდა მომხმარებლის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის გარდა) კომპანიის წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე;
   4. არ ჩაერიოთ ან შეეცადოთ შეუშალოთ სამუშაოებსა და სხვა საქმიანობებს საიტებზე; აგრეთვე არ შეუშალოს ხელი ავტომატური სისტემების ან პროცესების მუშაობას, ისევე როგორც სხვა ღონისძიებებს, რათა არ მოხდეს საიტების დაშვების თავიდან აცილება ან შეზღუდვა;
   5. ნუ გამოიყენებთ სხვა მომხმარებლების მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას სხვა მიზნებისთვის, გარდა სხვა მომხმარებლების წერილობითი ნებართვის გარეშე. შეთანხმების ეს პუნქტი არ შეიცავს მომხმარებლის პერსონალურ მონაცემებს, რაც ეს უკანასკნელი კომპანიას აწვდის რეგისტრაციისთანავე.
 6. მომხმარებელს ეკრძალება:
  • მოდერატორთა ქმედებებისა და საიტის ადმინისტრაციის განხილვა სხვა გზით, მხოლოდ მოდერატორებთან ელექტრონული კორესპონდენციის გზით;
   არ გამოიყენოთ სხვა მსგავსი მომხმარებლების სახელები.
   იგძალება ტექსტში, ფოტოებში, სტატუსები, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული კომპანიის მიერ (მაგალითად, "საუკეთესო გამყიდველი", "დამოწმებულია atvirte.ge- ით" და ა.შ.).
   გამოიყენეთ განცხადების ტექსტში, ფოტოებში, ATVIRTE.GE საქონლისა და სერვისის ნიშანი ყველა მის მანიფესტაციაში, საქონლისა და მომსახურებისთვის ნიშნის მსგავსი ნიშნით, დასახელების ATVIRTE.GE და სხვა წარმოებულებისთვის.
 7. სხვა მომხმარებლისგან მომხმარებლის პერსონალურ მონაცემებზე წვდომა შესაძლებელია მხოლოდ მომხმარებლის წერილობითი თანხმობით.